X

Algemene Voorwaarden Hydro Shop fbw GmbH

Contractsluiting

1.1. De presentatie van onze producten is slechts een vrijblijvend aanbod aan u, om bij ons producten te bestellen. Verdere informatie, met name over producteigenschappen, prijzen, leverings- en verzendkosten etc. verstrekken wij op aanvraag en voor het plaatsen van uw bestelling. Maak daarvoor ook gebruik van ons contactformulier of contacteer ons telefonisch of per e-mail.

1.2. Pas door een bestelling te verzenden doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst.

1.3. De aanvaarding van uw aanbod gebeurt onzerzijds door de bestelde producten te leveren. Een bevestiging per e-mail of post betekent nog niet dat uw aanbod is aangenomen, maar protocolleert uitsluitend de ontvangst van uw bestelling en dient ter bevestiging van alle gegevens omtrent uw bestelling, die ook bestanddeel van de overeenkomst zijn. Als bijlage bij de bestelbevestiging ontvangt u ook de hier weergegeven Algemene Voorwaarden. De beslissing om een bestelling al dan niet aan te nemen mag door ons volledig vrij worden genomen. Als wij een bestelling niet zullen uitvoeren, dan delen wij u dat zo snel mogelijk mee.

1.4. Wij informeren u per e-mail, als wij bij het verwerken van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn. Er komt geen overeenkomst tot stand over de niet-beschikbare producten.

1.5. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan klanten die het 18e levensjaar hebben voltooid. Er worden alleen hoeveelheden verkocht die gebruikelijk zijn voor huishoudelijk / privé-gebruik.

Recht op Herroeping

2.1. Recht op herroeping

Mits u consument bent volgens de definitie in §13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, het Duitse Burgerlijk Wetboek) heeft u het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Het recht op herroeping geldt gedurende veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde (die niet de vervoerder is) de laatste producten in ontvangst heeft genomen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons (Hydro-Shop fbw GmbH, Warnckesweg 1, D-22453 Hamburg (Duitsland), telefoon: +49405001720; fax: +494050017272; e-mail: info@hydro-shop.eu) door een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, een fax of een e-mail) over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen informeren. Daarvoor kunt u gebruik maken van het voorbeeldformulier, dat is echter niet verplicht.

Om aan de termijn voor herroeping te voldoen is het afdoende als de herroeping of de producten tijdig zijn verzonden.

2.2. Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle van u ontvangen betalingen vergoeden, inclusief verzendkosten (uitgezonderd eventuele extra kosten die ontstaan kunnen zijn doordat u voor een andere verzendmethode heeft gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardmethode. De terugbetaling wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen terugbetaald, gerekend vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u oorspronkelijk voor de transactie betaalde, tenzij anders met u afgesproken. In geen geval worden voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten retour hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de producten retour heeft gezonden, afhankelijk van welke van deze gebeurtenissen eerder plaatsvindt.

U moet de producten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over uw herroeping heeft ingelicht aan ons retour zenden of overdragen. Er is aan de termijn voldaan, als u de producten voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het retour zenden van de producten komen voor uw rekening. U hoeft een eventuele waardevermindering van de producten alleen te compenseren, als dit waardeverlies voortkomt uit een voor de controle van de toestand, de eigenschappen en de functionaliteit niet-noodzakelijk gebruik.

2.3. Uitzonderingen op het recht op herroeping

Er bestaan wettelijk bepaalde uitzonderingen op het recht op herroeping (§ 312g, par.2 BGB). Wij behouden ons voor, om tegenover u een beroep op de volgende regeling te doen:

Er bestaat geen recht op herroeping bij op afstand gesloten overeenkomsten voor het leveren van producten, die niet standaardmatig geproduceerd zijn en waarvoor bij de producten een individuele keuze of beslissing door de consument een bepalend rol speelt of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegespitst.

Levering / leverduur

3.1. Indien mogelijk verzenden wij binnen 1 tot 3 werkdagen na de besteldatum. De verwachte leverduur bedraag vanaf de bindende bestelling tot ongeveer 7 dagen.

3.2. Het voldoen aan de leverduur is onder het voorbehoud, dat wij op onze beurt correct en tijdig bevoorraad zijn. Eventuele vertragingen delen wij u zo snel mogelijk mee.

3.3. Als de hier aangegeven leverduur wordt overschreden, dan heeft u het recht om een passende termijn te stellen, voorzien van de opmerking dat u de aankoop van de bestelde producten na het verstrijken van de termijn weigert.

Prijzen, betaalmethodes en betalingsverzuim

4.1. De prijzen die bij het plaatsen van de bestelling gelden zijn van toepassing. Alle prijzen bevatten de wettelijke omzetbelasting

4.2. De producten worden geleverd en betaald per meegezonden factuur. Het factuurbedrag dient na ontvangst van de factuur en de producten binnen 10 dagen te worden voldaan. Bij een voorafgaande retourzending van (gedeeltes van-) een zending kan het factuurbedrag overeenkomstig worden gereduceerd.

4.3. In individuele gevallen kan ook een betaling per vooruitbetaling, PayPal of onder rembours overeengekomen worden.

4.4. Wij behouden ons het recht voor, om de producten pas na het voldoen van een vooraf gestelde rekening te leveren. Dit delen wij de klant vooraf tijdig mee in de vorm van een pro-forma factuur.

4.5. Als de klant in betalingsverzuim belandt, mag Hydro-Shop fbw GmbH verzuimrente in de wettelijk bepaalde hoogte conform de geldende bepalingen verlangen. Als Hydro-Shop fbw GmbH een hogere schade door het verzuim kan aantonen, dan mag Hydro-Shop fbw GmbH deze hogere verzuimschade verhalen.

Voorbehoud van eigendom

5.1. De producten blijven tot volledige betaling ons eigendom

.

Overdracht van het risico

6.1. Het risico wordt bij overdracht van de producten overgedragen aan de klant. Dit geldt niet, als de klant in een zakelijke rol handelt. In dat geval wordt het risico overgedragen aan de klant, zodra Hydro-Shop fbw GmbH de bestelde producten aan de vervoerder, pakketdienst of andere met het transport belaste persoon overdraagt.

Garantie

7.1. De garantie is verlengd van 2 naar 3 jaar

7.2. Voorts gelden alle wettelijke garantieregelingen

7.3. De producten dienen volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing te worden geïnstalleerd en gebruikt.

7.4. Als de geleverde producten duidelijk herkenbare materiaal- of productiefouten vertonen, ook als gevolg van transportschade, dan verzoeken wij u dit aan ons mee te delen. Het niet-melden heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke rechten.

Als een product niet leverbaar is, verplichten wij ons ertoe om u per omgaande daarover te informeren en eventueel ontvangen tegenprestaties direct te vergoeden.

Auteursrechten en merktekens

8.1. De volledige inhoud van de website, daarbij inbegrepen teksten, afbeeldingen, foto’s, plaatjes, bewegend beeld, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of dat van aan ons gerelateerde bedrijven, licentienemers en/of contentaanbieders. Deze inhoud is auteursrechtelijk en door andere rechten beschermd. Gebruik van (delen van) de inhoud van onze site is uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor links naar derde partijen

9.1. Voor zover er op de door Hydro-Shop fbw GmbH aangeboden websites links naar andere sites op internet voorkomen, verklaart Hydro-Shop fbw GmbH uitdrukkelijk, geen enkele invloed op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s te hebben. Daarom neemt Hydro-Shop fbw GmbH bij deze uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op alle gelinkte pagina’s van derde partijen. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle inhoud van de pagina’s waar links naartoe bestaan.

De voortdurende controle van externe links is voor de aanbieder zonder concreet vermoeden van overtredingen niet redelijkerwijs mogelijk. Bij vermoeden van overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

Toepasbaar recht

10.1. Voor alle overeenkomsten en afspraken tussen de klant en Hydro-Shop fbw GmbH wordt het Duitse recht toegepast. Daarbij wordt het VN-kooprecht (CISG) uitgesloten.

10.2. Mits de klant als handelaar of rechtspersoon optreedt, geldt onze vestigingsplaats als enige verantwoordelijke rechtbank voor alle conflicten die direct of indirect uit deze overeenkomst voortkomen.

10.3. Als een bepaling van deze overeenkomst niet-toepasbaar blijkt te zijn, dan heeft dit geen uitwerkingen voor de resterende bepalingen van deze overeenkomst.

Bedrijfsgegevens

Hydro-Shop fbw GmbH
Warnckesweg 1
D-22453 Hamburg (Duitsland)

Kantongerecht Hamburg: HRB 108048 (registratienummer Handelsregister)
Directeur: Wolfgang Brandt
Btw-identificatienummer: DE263267686
Belastingnummer (DE): 49/732/01021

Bankrelatie:
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE44200505501238161366
SWIFT: HASPDEHHXXX

Zo kunt u ons bereiken:
Per e-mail: via het contactformulier of info@hydro-shop.eu
Telefonisch: +49 40 500 172 0
Fax: +49 40 500 172 72

Aansprakelijkheid:

De op deze website gratis getoonde informatie dient alleen om u te informeren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of recentheid van de aangeboden informatie. Er bestaat geen afgeleide aanspraak op informatie, aanbeveling of advies door het aanbieden van de informatie. Aansprakelijkheid voor geleden schade is uitgesloten, tenzij sprake is van kwade opzet of grove nalatigheid onzerzijds.

Gegevensbescherming

Gegevensverwerking – ter informatie

Wat gebeurt er met mijn gegevens, als ik een website van Hydro-Shop fbw GmbH bezoek?

De verantwoordelijke omgang met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt is voor ons erg belangrijk.

Bij alle gegevensverwerking, wat inhoudt bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens, houden wij ons strikt aan de geldende privacywetgeving. U kunt onze website ook altijd bezoeken zonder persoonsgegevens bloot te geven of achter te laten.

Om de kwaliteit van de website voortdurend te kunnen verbeteren, slaan wij echter gegevens over de toegang tot de afzonderlijke pagina’s op. Deze gegevensopslag vindt plaats zonder betrekking op de persoon: de gegevens zijn dus anoniem en stellen ons niet in staat uw identiteit te herleiden.

Uw persoonsgegevens worden in sommige gevallen opgeslagen, in de wettelijk toegestane omvang:

Voor deze doeleinden kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

Gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden

Met het oog op persoonlijk klantadvies gebruiken wij uw adresgegevens ook voor eigen reclamedoeleinden, mits u daarin heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet doorgegeven voor reclamedoeleinden door derden.

Opmerking: u kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden altijd herroepen: